1 PlanID 20070007 Harkjelstaullii - 140/1 - søknad om dispensasjon frå reguleringsplan - bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad Opne dokument
2 140/1 - Søknad om mellombels bruksendring - fritidsbustad til heilårsbustad Opne dokument