1 Årsmelding 2017 for rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Opne dokument